Puławy 40 tys

I N F O R M A C J A do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na terenie Gminy Puławy o badaniach archeologicznych

Fundacja Ab Terra informuje, iż w związku udzieleniem zamówienia publicznego na wykonanie wyprzedzających, rozpoznawczych archeologicznych badań powierzchniowych oraz archeologicznych, ratunkowych badań wykopaliskowych na terenie województwa mazowieckiego, łódzkiego oraz lubelskiego, w ramach Inwestycji pn.: „Budowa gazociągu w/c DN 1000 MOP 8,4 MPa Gustorzyn – Wronów ETAP III Rawa Mazowiecka – Wronów.”, Fundacja Ab Terra przystępuje do uzyskania pozwolenia na prowadzenie archeologicznych badań powierzchniowych metodą Archeologicznego Zdjęcia Polski (AZP) na obszarze Gminy Puławy, oznaczonym na mapie sytuacyjnej załączonej do niniejszego pisma.

Powyższe zadanie realizowane jest w ramach inwestycji pn. „Budowa gazociągu w/c DN 1000 MOP 8,4 MPa Gustorzyn – Wronów ETAP III Rawa Mazowiecka – Wronów”.

AZP to ogólnopolski program badawczo-konserwatorski, prowadzony od ponad 30 lat. Jego celem jest zarejestrowanie wszystkich stanowisk archeologicznych czytelnych na powierzchni gruntu lub znanych z materiałów archiwalnych oraz stworzenie jednolitego archiwum dokumentacji dla całego kraju. Planowane archeologiczne badania powierzchniowe polegają na obserwacji powierzchni terenu i nie będą się wiązać z jakąkolwiek ingerencją w powierzchnie gruntu i powodować ewentualne straty i niedogodności dla właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości.

Fundacja Ab Terra informuje o możliwości nieudzielenia zgody na prowadzenie badań archeologicznych przez właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości znajdujących się na obszarze planowanych badań. Oświadczenie w tym zakresie należy przedłożyć na piśmie skierowanym do Fundacja Ab Terra w terminie 21 dni od dnia wywieszenia niniejszej informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Puławy.

Załączniki:
1) Informacja o treści przepisów prawnych
2) Mapa sytuacyjna z zaznaczonym obszarem planowanych archeologicznych badań powierzchniowych na obszarze Gminy Puławy

 

Informacja o treści przepisów prawnych

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r., poz. 710 z późniejszymi zmianami):

Art. 30
1. Właściciel lub posiadacz zabytku nieruchomego bądź nieruchomości o cechach zabytku jest
obowiązany udostępnić ten zabytek bądź nieruchomość wykonawcy badań w celu ich przeprowadzenia.
2. W przypadku odmowy udostępnienia zabytku nieruchomego bądź nieruchomości, o których mowa w
ust. 1, wojewódzki konserwator zabytków może wydać decyzję nakazującą właścicielowi lub
posiadaczowi udostępnienie tego zabytku bądź nieruchomości, na czas niezbędny do przeprowadzenia
badań, jednak nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.
3. Za szkody wyrządzone w związku z badaniami, o których mowa w ust. 1 lub 2, przysługuje
odszkodowanie na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

Art. 36
1. Pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga:
(…)
5) prowadzenie badań archeologicznych;
(…)
6. Pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych wydaje się na wniosek osoby fizycznej lub jednostki organizacyjnej posiadającej tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu albo ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.
7. Pozwolenie na prowadzenie badań konserwatorskich i architektonicznych przy zabytku wpisanym do rejestru albo badań archeologicznych lub poszukiwań ukrytych bądź porzuconych zabytków ruchomych, w tym zabytków archeologicznych, wydaje się również na wniosek osób fizycznych albo jednostek organizacyjnych zamierzających prowadzić te badania lub poszukiwania. W przypadku nieuzyskania zgody właściciela lub posiadacza nieruchomości na przeprowadzenie tych badań lub poszukiwań przepisy art. 30 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.