Powierzchnia domu

Informacja o nowej ewidencji gruntów i budynków dla Gminy Puławy

Urząd Gminy Puławy uprzejmie informuje, iż z dniem 14 września 2021 r. Starostwo Powiatowe w Puławach Wydział Geodezji przyjęło nową ewidencję gruntów i budynków dla Gminy Puławy.

Ewidencja ma istotny wpływ na sposób i wysokość opodatkowania, bowiem zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo Geodezyjne i Kartograficzne dane wynikające z ewidencji gruntów i budynków prowadzone przez starostwo, stanowią podstawę do wymiaru podatków. W praktyce dane podatkowe muszą się więc zgadzać z danymi uzyskanymi ze Starostwa i nie można ich zmienić w ewidencji podatkowej, bez wcześniejszej zmiany w danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo.

Inna kwalifikacja gruntów wynikająca z modernizacji operatu ewidencyjnego może spowodować, że grunty zostaną objęte podatkiem od nieruchomości zamiast rolnym, co będzie skutkować wyższym zobowiązaniem do zapłaty. W większości przypadków dotyczyć to będzie działek siedliskowych, które miały dotychczas klasyfikację – „grunt rolny zabudowany” oznaczony symbolem „Br”, a w wyniku modernizacji ich klasyfikacja uległa zmianie na „tereny mieszkaniowe” oznaczone symbolem „B”. Może się również zdarzyć, że podatnik zapłaci znacznie wyższy podatek z uwagi na ujawnienie budynków, które dotąd nie były zgłoszone do opodatkowania.

Zwrócić należy uwagę, że zwolnieniu z podatku od nieruchomości podlegają budynki gospodarcze lub ich części położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej. Tak więc jeżeli budynek gospodarczy jest własnością osoby posiadającej łącznie mniej niż 1 hektar fizyczny lub przeliczeniowy, nie może być zwolniony z opodatkowania, nawet jeżeli jest w całości wykorzystywany np. do przechowywania płodów rolnych, czy maszyn rolniczych. Budynki wykorzystywane na cele rolnicze, które są w posiadaniu rolników także nie zawsze będą korzystały ze zwolnienia z podatku od nieruchomości. Warunkiem jest ich posadowienie na gruntach sklasyfikowanych jako użytki rolne. Wszelkie zmiany ujawnione w ewidencji gruntów i budynków spowodują obowiązek złożenia druków informacji podatkowych przez podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, posiadających grunty na terenie gminy Puławy.   

W związku z powyższym Wydział Podatków i Opłat Lokalnych będzie sukcesywnie wzywał podatników do złożenia nowych informacji podatkowych. Datą zmiany podatku za grunty będzie data przyjęcia przez Starostwo nowej ewidencji gruntów i budynków tj. 14.09.2021 r.

Prosi się podatników o zweryfikowanie powierzchni użytkowych budynków znajdujących się w ich posiadaniu.

            Wzory obowiązujących formularzy oraz broszury informacyjne z instrukcją do nich znajdują się na stronie Ministerstwa Finansów  https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/ .

 

Instrukcja do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1) w zakresie części
D.2. BUDYNKI LUB ICH CZĘŚCI

 

Podstawę opodatkowania budynków lub ich części stanowi powierzchnia użytkowa.

Powierzchnia użytkowa budynku lub jego części to powierzchnia mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.

Do powierzchni użytkowej budynku nie wlicza się powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych.

Powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50 %, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, powierzchnię tę pomija się.

Powierzchnia domu

 

W poz. 39, 42, 45, 48 i 51 należy podać sumę powierzchni użytkowej posiadanych rodzajów budynków (ich części) wykazanych w załączniku ZIN-1.

Dla danego rodzaju budynku (jego części) powierzchnia użytkowa ogółem jest sumą powierzchni użytkowej budynku (jego części) o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m oraz powyżej 2,20 m.

W poz. 40, 43, 46, 49 i 52 należy podać 50% powierzchni budynku (jego części).

Przykład 6:

Budynek mieszkalny składa się z parteru o powierzchni 75 m2 (o wysokości w świetle powyżej 2,20 m) oraz jednego piętra o powierzchni 75 m2 (z czego 50 m2 o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m oraz 25 m2 o wysokości w świetle powyżej 2,20 m). Wypełniając formularz IN-1 należy wykazać odpowiednio w poz. 40 – 25 m2, w poz. 41- 100 m2 a w poz. 39 – 125 m2.

Przykład 7:

Parter budynku mieszkalnego, o którym mowa w przykładzie 6, jest zajęty na działalność gospodarczą. Wypełniając formularz IN-1 należy wykazać odpowiednio w poz. 40 – 25 m2, w poz. 41- 25 m2, w poz. 39 – 50 m2 oraz w poz. 42 i poz. 44 – 75 m2.