a89deac053396e24d6cf47cd0576ab59 M

Informacja o osiągniętych przez gminę Puławy w 2016 r. poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Na podstawie art. 3, ust. 2, pkt 9, lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) informujemy: 

  • osiągnięty w 2016 r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wynosi 0 %
  • osiągnięty w 2016 r. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła  wynosi 59,77 %
  • osiągnięty w 2016 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wynosi 100 %