Azbest

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Puławy w 2018 r. Gmina Puławy informuje, że realizacja zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Puławy” jest dotowana na podstawie umowy nr 210/2018/D/OZ z dnia 15.06.2018 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. […]

Wycinka drzew

Wójt Gminy Puławy informuje, że zgodnie z art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 ze zm.) usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości następuje po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy na wniosek właściciela. Zezwolenia zgodnie z art. 83 ust. 6 nie wydaje się […]

Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych wymagane jest uzyskanie zezwolenia. Zezwolenia udziela, w drodze decyzji, wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy […]

Rejestr działalności regulowanej

Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest zobowiązany do uzyskania wpisu do rejestru w gminie, na terenie której zamierza odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Zgodnie z art. 9c ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897 z […]