Konieczność zmiany stawek opłat za odbieranie odpadów komunalnych

W dniu 9 kwietnia 2015 r. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Puławy, podczas którego omawiana była kwestia wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty.

Wnikliwej analizie poddano koszty gospodarowania odpadami komunalnymi z uwzględnieniem liczby mieszkańców, ilości odbieranych odpadów komunalnych oraz nowych stawek za zagospodarowanie tych odpadów. Regułą nałożoną w drodze ustawy jest, iż system odbioru odpadów musi się sam finansować i Gmina nie może do niego dopłacać z budżetu, ani też przeznaczać wpływów z opłat na inne cele, nie związane z gospodarką odpadami. W związku z powyższym Wójt Gminy Puławy zaproponował następujące stawki za odbiór odpadów komunalnych: 9,00 zł/osobę jeżeli odpady będą oddawane w sposób selektywny i 20,00 zł/osobę za odpady niesegregowane. Natomiast drugą poddaną pod głosowanie była propozycja zgłoszona przez radnych, tj. odpowiednio 10 i 20 zł/osobę. Po przeprowadzeniu dyskusji radni większością głosów (9 głosów „za”, 5 głosów „przeciw”) ustalili następujące stawki: 10,00 zł/osobę – odpady segregowane i 20,00 zł/osobę – odpady zmieszane.

Podwyżka jest niezbędna, ponieważ dotychczasowe stawki nie zapewniają spełnienia nałożonego w drodze ustawy wymogu samofinansowania się systemu gospodarowania odpadami. Przypomnienia wymaga, że obecne stawki – jedne z najniższych w województwie, wynikały ze znacznego zaniżenia cen ofertowych w przetargu przeprowadzonym w 2013 r. Wprowadzenie nowego systemu gospodarowania odpadami, konieczność kalkulacji kosztów na rok do przodu, brak znajomości terenu gminy – sprawiły trudności w oszacowaniu realnych kosztów usług przez firmy odbierające odpady, przez co oferty złożone w pierwszym po zmianie ustawowych zasad przetargu, były niedoszacowane i tym samym bardzo korzystne cenowo. Jednak w roku ubiegłym cena najkorzystniejszej oferty w przetargu okazała się już znacznie wyższa, a ponadto na początku bieżącego roku zwiększeniu uległy stawki opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych, co uzasadnia dokonanie niezbędnych zmian. Sesja Rady Gminy, na której będzie poddany pod głosowanie projekt uchwały, planowana jest na 21 kwietnia.