azbest 1

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA INFORMACJI O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Wójt Gminy Puławy przypomina, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest, na właścicielu zarządcy bądź użytkowniku nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest spoczywa obowiązek sporządzenia informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania.

Informację sporządza właściciel, zarządca lub użytkownik w dwóch egzemplarzach, z których jeden:

  • osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami przedkładają wójtowi gminy,
  • podmioty prawne, przedsiębiorcy (w tym podmioty prowadzące działalność rolniczą) przekładają bezpośrednio marszałkowi województwa (wzór udostępniany przez Marszałka Województwa Lubelskiego),

drugi egzemplarz należy przechować przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.

Informacje należy składać corocznie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy.

Osoby fizyczne, które nie złożą ww. informacji o wyrobach zawierających azbest, nie będą mogły ubiegać się o ewentualne dofinansowanie kosztów unieszkodliwienia azbestu.

Ponadto, właściciel nieruchomości, na której znajdują się wyroby lub odpady zawierające azbest jest zobowiązany do przeprowadzenia kontroli stanu wyrobów w terminach wynikających z oceny stanu tych wyrobów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.

Mając powyższe na uwadze, udostępniamy dla Państwa formularze koniecznej do złożenia w Urzędzie Gminy Puławy informacji oraz oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA INFORMACJI O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST