76a2880970130cb3eb77e35a331ba557 M

Obowiązkowe badania ankietowe wśród rolników

Od 1 czerwca do 23 grudnia 2019 r. będą przeprowadzane badania ankietowe wśród rolników. Mają one charakter obowiązkowy.

Zgodnie z Programem Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok 2019 Główny Urząd Statystyczny realizuje badania rolnicze w wylosowanych gospodarstwach rolnych na terenie całego kraju. Ich celem jest uzyskanie rzetelnych danych m.in. na potrzeby Wspólnej Polityki Rolnej, kształtowania polityki żywnościowej kraju, analizy zmian w produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz oceny ogólnej sytuacji w rolnictwie. Wyniki badań są wykorzystywane do oceny dotychczas stosowanych, jak i do kształtowania nowych narzędzi WPR i tworzą podstawę negocjacji w zakresie rodzaju i wielkości dotacji dla rolnictwa. Podczas przeprowadzania badań ankieterzy będą zadawać pytania m.in. na tematy:

– powierzchni gospodarstwa rolnego,

– powierzchni zasianej i zasadzonej poszczególnymi uprawami,

– pogłowiu zwierząt gospodarskich,

– zużyciu nawozów i ochronie roślin,

– cenach zakupu i dzierżawy użytków rolnych,

– aktualnej i przewidywanej sytuacji gospodarstw rolnych,

– plonach niektórych roślin uprawnych.

Badania mają charakter obowiązkowy i są realizowane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego RODO).

Więcej informacji na temat przeprowadzanych badań, metod realizacji oraz weryfikacji tożsamości ankieterów i teleankieterów dostępnych jest na stronie internetowej GUS:

http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2019/