herb

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PUŁAWY o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Puławy

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PUŁAWY

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Puławy

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) i art. 39 ust. 1 oraz art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez  Radę Gminy Puławy Uchwały Nr XX/156/2021 z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Puławy „Ujęcie Pachnowola” oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Puławy „Ujęcie Pachnowola”.

Obszar objęty planem obejmuje działkę o nr ewid. 17 zgodnie z załącznikiem graficznym.

Granica obszaru objętego opracowaniem planu miejscowego została przedstawiona na załączniku graficznym, który dostępny jest na stronie internetowej Gminy Puławy pod adresem www.gminapulawy.pl w zakładce „Dla biznesu/Planowanie i zagospodarowania przestrzenne/Ogłoszenia”.

Zainteresowani w terminie do dnia 10 stycznia 2022 r. mogą składać wnioski dotyczące obszaru objętego opracowaniem planu miejscowego.

Wnioski należy składać do Wójta Gminy Puławy w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Puławy, ul. Dęblińska 4, 24-100 Puławy lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: sekretariat@pulawy.gmina.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Uwagi i wnioski do oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej na adres: Wójt Gminy Puławy, ul. Dęblińska 4, 24-100 Puławy;
  • ustnie do protokołu w pok. nr 1 Urzędu Gminy Puławy;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: sekretariat@pulawy.gmina.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Realizując obowiązek informacyjny, określony w art. 12 rozporządzenia o ochronie danych osobowych

1)  Administratorem Państwa danych jest Wójt Gminy Puławy z siedzibą w Urzędzie Gminy Puławy, ul. Dęblińska 4, 24- 100 Puławy, tel. 81 889 05 25. 

2)  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: daniel.koguciuk@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.

3)  Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zw. z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.);

4)  Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych, przez okres minimum 5 lat.

5)  Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

6)  W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

  1. a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii – z tym że w przypadku gdy dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą, to realizacja prawa do informacji o źródle ich pozyskania (art. 15 ust. 1 lit. g RODO) przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano;
  2. b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

7)  Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.

8)  Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

9)  Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych nie podlegają Państwo zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, które opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

Wójt Gminy Puławy
/-/
mgr Kamil Lewandowski

Treść Obwieszczenia