Od 1 marca br. obowiązują nowe dowody osobiste

Zgodnie z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010, Nr 167, poz. 1131) nowy dowód nie zawiera już informacji o adresie zameldowania, kolorze oczu i wzroście. Nie będzie też zeskanowanego podpisu posiadacza dowodu osobistego. Pojawi się nowa informacja o obywatelstwie.

Fotografia, która będzie wykorzystywana w dowodzie osobistym będzie taka sama jak ta, która obowiązuje w paszportach.Zdjęcie dołączone do wniosku powinno być wykonane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem jego złożenia.

Wniosek o nowy dowód możemy składać w dowolnej gminie. Dowód będzie można wyrobić w najbliższym urzędzie gminy, niezależnie od meldunku. Dotychczas mogliśmy to zrobić tylko w urzędzie właściwym dla naszego miejsca zameldowania. Nasz nowy dokument odbierzemy w tym samym urzędzie, w którym złożyliśmy wniosek.

Dowód osobisty będzie ważny przez 10 lat od daty wydania, z wyjątkiem dowodu osobistego wydawanego dzieciom poniżej 5 roku życia, który będzie ważny przez okres 5 lat.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego złożymy na nowym, bardziej przejrzystym druku. Jeżeli z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody nie będziemy mogli złożyć wniosku w gminie, pracownik gminy przyjmie od nas ten formularz w miejscu naszego pobytu, a dowód osobisty będzie mógł odebrać w gminie pełnomocnik.

W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator.

Jeśli utracimy dowód osobisty dokument ten unieważni już z chwilą zgłoszenia organ gminy, do którego zgłosimy utratę dokumentu. Otrzymamy też zaświadczenie potwierdzające zgłoszenie utraty.

 

UWAGA!

Dotychczasowe dowody osobiste zachowują ważność do upływu terminów w nich określonych. Nie będzie konieczności wymiany dokumentów. Tak jak do tej pory dowód osobisty otrzymamy bezpłatnie.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Puławy, ul. Dęblińska 4 – pok. 103 (I piętro), tel. 81 889 05 12.