Pomik poswiecony Tadeuszowi Kosciuszko

Ogłoszenie o naborze wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – wydłużamy termin przyjmowania wniosków

W związku z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Wójt Gminy Puławy ogłasza nabór wniosków do zgłoszenia do dofinansowania w formie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

I. Rodzaj zadań planowanych do dofinansowania
Zgodnie z założeniami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Gmina może wnioskować o udzielenie dofinansowania, które zostanie przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem przez Gminę dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami tj. na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa
w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Ogłoszony nabór stanowić będzie podstawę do wyłonienia zadań, które Gmina Puławy, po ich pozytywnej weryfikacji, zgłosi do dofinansowania w ramach ogłoszonego Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
W przypadku otrzymania przez Gminę dofinansowania w ramach w/w Programu na realizację konkretnego zadania z Wnioskodawcą tego zadania zostanie podpisana umowa o udzielenie dotacji.

II. Dotacja będzie przysługiwała osobom fizycznym lub prawnym, posiadającym tytuł prawny do zabytków ruchomych lub nieruchomych.

III. Zasady składania propozycji wniosków do dofinansowania:
1) wnioski należy składać do Urzędu Gminy Puławy;
2) do złożenia wniosku służy formularz, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia;
3) wnioskodawca może złożyć wniosek o dofinansowanie w jednej z trzech kategorii:
a. do 150 000 złotych,
b. do 500 000 złotych,
c. do 3 500 000 złotych.
4) Wysokość dofinansowania wynosi nie więcej niż 98% wartości zadania inwestycyjnego. Wnioskodawca musi zapewnić nie mniej niż 2% wkładu własnego.
5) Wypełniony formularz zgłoszenia składa się:
a) listownie na adres: Urząd Gminy Puławy, ul. Dęblińska 4, 24-100 Puławy,
z adnotacją na kopercie ,,Dotacja zabytki Polski Ład”,
b) osobiście w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Puławy,
c) w formie skanu za pomocą poczty e-mail na adres: sekretariat@pulawy.gmina.pl lub poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP.
6) Formularz zgłoszeniowy składa się w terminie od 20 stycznia 2023 r. do dnia 03.02.2023 r. do godz. 1500.
O zachowaniu terminu decyduje data złożenia wniosku.
7) Wniosek powinien być wypełniony czytelnym pismem lub na komputerze.
8) Wniosek musi być opieczętowany i podpisany przez osobę/osoby, która/e zgodnie
z postanowieniami statutu lub innego aktu jest/są uprawniona/e do reprezentowania podmiotu i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych oraz zawierania umów.
9) Do wniosku należy dołączyć:
Dokument potwierdzający wpis do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

IV. Zasady wyboru wniosków
1. Wyboru wniosków dokonuje Komisja powołana przez Wójta Gminy Puławy uwzględniając:
a. możliwość realizacji zadania przez wnioskodawcę;
b. stopień zaawansowania przygotowania zadania do realizacji.
2. Od rozstrzygnięcia naboru nie przysługuje odwołanie.
3. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
4. Wójt Gminy Puławy może odmówić Wnioskodawcy wyłonionemu w naborze przyznania dotacji i podpisania umowy, w przypadku nieuzyskania przez Gminę dofinansowania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

V. Warunki podpisania umowy o dotację
1. Udzielenie dotacji nastąpi na podstawie umowy o udzielenie dotacji podpisanej pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą Puławy.
2. Warunkiem podpisania z wnioskodawcą umowy o dotację będzie uzyskanie przez Gminę promesy w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
3. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania będzie regulowała umowa zawarta pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą Puławy.

VI. Termin i warunki realizacji zadania
1. Podpisanie umowy z Wykonawcą zadania powinno nastąpić w ciągu 12 miesięcy od dnia otrzymania przez Gminę promesy wstępnej na realizację zadania,
z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadania określone zostaną
w umowie o dotację.
2. Zadanie powinno być zrealizowane zgodnie z zasadami określonymi w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
3. Wnioskodawca zobowiązany jest do poniesienia wkładu własnego w ramach zadania, który wynosi 2% całkowitych wydatków objętych promesą wstępną oraz wszelkich innych wydatków niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania zgodnie z wymogami programu.
VII. Rozstrzygnięcie naboru wniosków
Informacja o przyjęciu wniosku i zgłoszeniu go do dofinansowania zostanie przekazana na adres wskazany we wniosku oraz na stronie Urzędu Gminy Puławy.

VIII. Postanowienia końcowe
1. Dodatkowych informacji na temat naboru udziela: Patryk Pietrasiak, kontakt: 81 889 05 21.
2. Wnioski o dofinansowanie złożone po dniu 27.01.2023 r. nie będą rozpatrywane.
3. Szczegółowe zasady naboru oraz realizacji i finansowania inwestycji ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków znajdują się pod adresem:
https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/

Wnioskodawcy, którzy chcą ubiegać się o wsparcie z Rządowego Programu Ochrony Zabytków składają:
1. Wniosek o udzielenie ze środków budżetu Gminy Puławy dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków/ewidencji zabytków.