e01c97fcecb2b060743fed30b9bfd925 M

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2021 roku

Wójt Gminy Puławy
działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)

ogłasza
otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego
w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2021 roku

I. Rodzaj zadania: działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców Gminy Puławy w wieku emerytalnym poprzez wspieranie działalności kulturalnej, edukacyjnej oraz innych form integracji seniorów.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 5 000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100).

Szczegóły dotyczące konkursu zawarte są w poniższym załączniku:

Ogłoszenie