48f1223c0c593435a8be6775da738e1b M sport

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku – I Konkurs

Wójt Gminy Puławy działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 t.j.) ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku

Cel Konkursu: konkurs ma na celu wybranie ofert i zlecenie w formie wspierania realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu podejmowanych na rzecz poprawy warunków uprawiania sportu przez członków klubów sportowych i stowarzyszeń sportowych, zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe i stowarzyszenia sportowe oraz zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.

I. Rodzaj zadania: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – prowadzenie szkoleń sportowych zawodników w sekcji piłki nożnej wraz z udziałem w rozgrywkach i turniejach sportowych oraz organizowanie imprez sportowo rekreacyjnych dla mieszkańców.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 310 000,00 zł (słownie złotych: trzysta dziesięć tysięcy złotych 00/100).

 

Szczegóły dotyczące konkursu zawarte są w poniższym załączniku:

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert – Kultura fizyczna I konkurs