Urząd

Ogłoszenie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Puławy przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany nieruchomości, położonej w Wolce Gołębskiej

Informujemy, iż w Biuletynie Informacji Publicznej ukazało się Zarządzenie Wójta Gminy Puławy Nr 184/2019 z dnia 3 września 2019 r., w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Puławy przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany nieruchomości, położonej w Wólce Gołębskiej.

 

Lp. Nr działki Pow.

w ha

Położenie

nieruchomości

Opis

nieruchomości

Księga

Wieczysta

Przeznaczenie

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Puławy

Forma

zbycia nieruchomości

Cena

nieruchomości

brutto z podatkiem VAT

1. 1198/1 0,0446 Wólka Gołębska Działka w terenie realizowanego osiedla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przy urządzonej, utwardzonej tłuczniem drodze gminnej. Działka nie jest zagospodarowania, nieogrodzona. Nie nadaje się do samodzielnej zabudowy z uwagi na wąski wydłużony kształt i zbyt małą powierzchnię. LU1P/00043633/4 11 MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna zamiana 17 719,00 zł

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 w późn. zm.) mogą składać wnioski o ich nabycie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu, tj. do dnia 15 października 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Puławy przy ul. Dęblińskiej 4, 24-100 Puławy.

Dodatkowe informacje:

Urząd Gminy Puławy, ul. Dęblińska 4, pok. 208, tel. 081 889 05 28