konkurs ratownictwo

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2022 roku

Na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ((Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2022 roku.

Nazwa zadania publicznego: Organizowanie i prowadzenie działań w zakresie ratownictwa wodnego, w tym udzielanie pomocy osobom poszkodowanym lub narażonym na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na odcinku rzeki Wisły odpowiednio do terytorialnego zasięgu Gminy Puławy.

Dokonano wyboru następującej oferty:
1. Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Lublinie
Al. Zygmuntowskie 4
20-101 Lublin
wysokość przyznanych środków publicznych: 6 000,00 zł,
słownie złotych: sześć tysięcy złotych 00/100

WÓJT GMINY PUŁAWY
/-/ mgr Kamil Lewandowski

Ogłoszenie wyników