48f1223c0c593435a8be6775da738e1b M sport

OGŁOSZENIE WYNIKÓW otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku

Na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2021 r. 1038, 1243, 1535),), ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku.

Nazwa zadania publicznego: Andrzejkowy Rajd Nordic Walking

Dokonano wyboru następującej oferty:
1. Fundacja BezMiar
wysokość przyznanych środków publicznych: 5 000,00 zł
słownie złotych: pięć tysięcy 00/100.

Ogłoszenie wyników