48f1223c0c593435a8be6775da738e1b M sport

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku

Na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku.

Nazwa zadania publicznego: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – prowadzenie szkoleń sportowych zawodników w sekcji piłki nożnej wraz z udziałem w rozgrywkach i turniejach sportowych oraz organizowanie imprez sportowo rekreacyjnych dla mieszkańców.

Dokonano wyboru następujących ofert:

1. Klub Sportowy „HETMAN” Gołąb
wysokość przyznanych środków publicznych: 90 000,00 zł
słownie złotych: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100

2. Stowarzyszenie „Przeszłość – Przyszłości”
wysokość przyznanych środków publicznych: 31 000,00 zł
słownie złotych: trzydzieści jeden tysięcy złotych 00/100

3. Klub Sportowy „Góra Puławska”
wysokość przyznanych środków publicznych: 81 500,00 zł
słownie złotych: osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych 00/100

 

Ogłoszenie wyników 2021