Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

W związku z podjętą w dniu 27 maja 2014 r. przez Radę Ministrów uchwałą nr 85 w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430) oraz przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. poz.755) Wójt Gminy Puławy informuje, że w pok. 109 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach, ul. Dęblińska 4, 24-100 Puławy przyjmowane są wnioski o przyznanie KARTY DUŻEJ RODZINY dla rodzin z co najmniej trójką dzieci na utrzymaniu.

Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień, a jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Wymagane dokumenty

Do wniosku należy dołączyć:

  • w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
  • w przypadku dzieci do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
  • w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
  • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
  • w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia, które nadal przebywają w pieczy zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Wniosek zostanie przyjęty wyłącznie po okazaniu wszystkich wymaganych dokumentów!

Miejsce złożenia dokumentów:

Jeżeli chcesz:

  • otrzymać informację na temat Karty Dużej Rodziny;
  • otrzymać wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny/wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny;
  • złożyć wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny/wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

zgłoś się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej mieszczącego się w Puławach przy
ul. Dęblińskiej 4 pok. 109.

Klienci będą obsługiwani codziennie w godzinach pracy Ośrodka – od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:30  do 15:30.

Informacje udzielane są także drogą telefoniczną pod numerem telefonu 81 889 05 19.

Więcej informacji o Karcie Dużej Rodziny, a także katalog uprawnień i zniżek z niej wynikających znajduje się na stronie: http://rodzina.gov.pl/duza-rodzina.

Ww. katalog będzie na bieżąco aktualizowany.