20200425 153334

Prace nad przygotowaniem Planu ochrony dla Kazimierskiego Parku Krajobrazowego

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że rozpoczęły się prace nad przygotowaniem Planu ochrony dla Kazimierskiego Parku Krajobrazowego.
Obowiązek przygotowania tego dokumentu ochrony wynika z zapisów art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. 2020 poz. 55 z późn. zm.), a jego zakres i sposób opracowania określają art. 20 ust. 4 ww. Ustawy oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody (Dz. U. 2005 Nr 94 poz. 794). Sporządzającym projekt Planu ochrony dla Kazimierskiego Parku Krajobrazowego jest Dyrektor Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych, a wykonawcą jest konsorcjum Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
Na jego przygotowanie przewidziano czas do listopada 2021 r. Zatwierdzenie Planu ochrony następuje w drodze uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego.
Zgodnie z zapisami art. 19 ust. 1a Ustawy o ochronie przyrody, sporządzający projekt planu ochrony, zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w tym procesie, na zasadach i w trybie określonym w Ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 283 z późn. zm.). Wszystkie osoby oraz podmioty zainteresowane realizacją Planu ochrony dla Kazimierskiego Parku Krajobrazowego będą mogły zapoznawać się z wynikami prac prezentowanymi sukcesywnie w miarę postępu robót na stronie internetowej http://parki.lubelskie.pl/ochrona-przyrody/plany-ochrony, a także składać uwagi, wnioski oraz zapytania, które należy kierować do Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych, ul. Mieczysława Karłowicza 4, 20-027 Lublin, tel.: 81 440 80 50, e-mail: sekretariat.zlpk@lubelskie.pl (z zachowaniem aktualnie obowiązujących przepisów i rozwiązań związanych z sytuacją epidemiologiczną). Uwagi i wnioski można składać do czasu zakończenia prac nad Planem ochrony.
W ramach realizacji zadania (o ile pozwolą na to warunki epidemiologiczne) zaplanowane są spotkania z interesariuszami Planu ochrony, do udziału w których już dziś zapraszamy. Pierwsze z nich planowane jest na jesieni br. O dokładnych terminach oraz ewentualnych warunkach i sposobach ich przeprowadzenia zostaniecie Państwo powiadomieni oddzielnym pismem.
Licząc na Państwa aktywność, pozostajemy z poważaniem

 

Justyna Jędruch

Dyrektor Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych 

 

dr Wojciech Nowicki

Prezes Zarządu Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska

 

Pismo o przystąpieniu do prac nad Planem ochrony KPK

Formularz uwag i wniosków do Planu ochrony KPK