coal g05cc74baf 1920

Preferencyjny zakup węgla – ważne informacje!

Odpowiadając na wzmożone zainteresowanie procesem dystrybucji węgla na terenie naszej gminy, wyjaśniamy najważniejsze kwestie, które mają kluczowy wpływ na tempo i kolejność dostaw do mieszkańców. Jednocześnie przypominamy, że można już składać wnioski o zakup drugiej transzy, która – zgodnie z założeniami ustawy – będzie realizowana do końca kwietnia br.

Gmina Puławy zaopatrywana jest przez Polską Grupę Górniczą S.A. Dostarczany do mieszkańców węgiel pochodzi z kopalń śląskich, a do każdej partii dołączony jest aktualny certyfikat, potwierdzający jakość paliwa.

Do końca grudnia ubiegłego roku przyjęliśmy od mieszkańców gminy 1051 wniosków o zakup preferencyjny. Łączne zapotrzebowanie na węgiel w ramach pierwszej transzy wyniosło 1463,4 tony. Pomimo nieustannych wniosków z naszej strony o intensyfikację dostaw, spółka nie zdołała zrealizować całego zamówienia na 2022 rok, a ilość węgla dostarczonego do 31 grudnia wyniosła 358,1 ton.

Wnioski o zakup realizowane są zgodnie z kolejnością wpływu, a także rodzajem wybranej przez mieszkańca frakcji węgla. Największą część dostaw otrzymanych dotychczas od PGG S.A. stanowił „orzech”, przez co wnioski na ten rodzaj paliwa były realizowane płynniej w porównaniu do pozostałych sortymentów. Zapewniamy, że z naszej strony dokładamy wszelkich starań, aby cały proces przebiegał jak najsprawniej, a węgiel trafiał do mieszkańców niezwłocznie po otrzymaniu go od Spółki.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 09.01.2023 r. Prezes PGG S.A. przekazał informację, że najbliższe dostawy węgla w sortymencie kostka przewidywane są na początek marca br. W związku z tym prosimy osoby, które wnioskowały w 2022 roku o preferencyjny zakup węgla tej frakcji o rozważenie ewentualnej zmiany na węgiel w sortymencie orzech. W przypadku podjęcia przez Państwa decyzji
co do zmiany rodzaju paliwa, prosimy o osobistą wizytę w Urzędzie Gminy  celem dokonania korekty złożonego wniosku.

Od 1 stycznia br. trwa nabór wniosków o preferencyjny zakup węgla na rok 2023. W dystrybucji będziemy posiadać węgiel kamienny wyłącznie w sortymencie Karlik Ekogroszek (wyłącznie nieworkowany) oraz orzech.

Kto może ubiegać się o zakup węgla na preferencyjnych warunkach?

Wnioski mogą składać mieszkańcy Gminy Puławy, którzy spełniają kryteria uprawniające do otrzymania dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1  ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r.
o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967), czyli posiadają wpis w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków i jako główne źródło ciepła wskazali źródło węglowe.

Jaką ilość węgla można zakupić po preferencyjnej cenie?

Ilość paliwa stałego w ramach  zakupu preferencyjnego wynosi nie więcej niż 1,5 tony. W przypadku gdy do dnia 31.12.2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego albo dokonano takiego zakupu w ilości mniejszej niż 1,5 tony, to ilość o zakup której można wnioskować w niniejszym wniosku powiększa się o ilość paliwa niezakupionego w 2022 r.

ZASADY ZAKUPU WĘGLA PO PREFERENCYJNEJ CENIE

  1. Warunkiem zakupu węgla po preferencyjnej cenie jest złożenie wniosku, którego wzór znajduje się poniżej, jak również w siedzibie Urzędu Gminy Puławy.

 

Wniosek można złożyć:

– osobiście w Urzędzie Gminy Puławy, ul. Dęblińska 4 w Puławach, w godzinach

od 7.00 do 15.00. (w poniedziałki od 7.00 do 16.00);

– za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz. 344). W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

  1. Po pozytywnej weryfikacji wniosku, Wnioskodawca zostanie poinformowany przez pracownika Urzędu poprzez kontakt na numer telefonu podany we wniosku lub podany we wniosku adres poczty elektronicznej o sposobie załatwienia wniosku oraz ustali dalsze etapy procedury zakupu węgla.
  2. Płatności za zakup paliwa stałego będzie można dokonać przelewem na rachunek bankowy Gminy Puławy 75 8741 0004 1000 3636 2000 0360. W tytule przelewu należy wpisać nazwisko i imię wnioskodawcy zakupu preferencyjnego.

UWAGA: wpłaty należy dokonywać dopiero po potwierdzeniu przez pracownika Urzędu, że wniosek
o zakup węgla został prawidłowo zweryfikowany.

  1. Cena węgla dla mieszkańca wynosi 1950 zł brutto za tonę i – zgodnie z ustawą – nie obejmuje transportu z miejsca składowania przez Gminę do miejsca wyznaczonego przez wnioskodawcę.
  2. Po dokonaniu płatności zostanie wystawiona faktura i dokument uprawniający do odbioru węgla ze składu zlokalizowanego przy ul. Komunalnej 3 w Puławach (PeZet – BUD). Dokument uprawniający do odbioru węgla wydawany będzie jednokrotnie i jego przedstawienie we wskazanym punkcie będzie warunkiem odbioru węgla.
  3. Węgiel ze wskazanego składu będzie można odebrać osobiście lub zamówić dostawę do domu. Warunki dostawy ustalane będą indywidualnie pomiędzy mieszkańcem a składem.
  4. Gmina Puławy będzie dokonywała sprzedaży węgla systematycznie, w miarę ilości posiadanego na składzie surowca.

 

Wniosek na 2023 r.

Wniosek na 2023 r.