Stanowisko Urzędu Gminy Puławy w sprawie świetlicy wiejskiej w Klikawie

W związku z artykułem pt. „Coś się wam świetlica przesunęła…” autorstwa Marcina Jakubika, opublikowanym w dn. 13.01.2015 r. na łamach tygodnika „Wspólnota Puławska” Nr 2 (82), oraz informacją zamieszczoną na stronie tytułowej ww. wydania czasopisma oświadczam, że przedstawione tam tezy zawierają szereg przekłamań i nieścisłości, wprowadzających opinię publiczną w błąd oraz przedstawiających Gminę Puławy w negatywnym świetle.

Wszystkim Państwu pozostawiam ocenę dochowania należytej staranności wymaganej przez standardy zawodu dziennikarza i przede wszystkim zwykłej uczciwości i rzetelności, w szczególności mając na uwadze poniższe fakty:

Rzeczywiście na wniosek złożony przez Inwestora – Gminę Puławy prowadzone jest przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Puławach postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na użytkowanie budynku nowej świetlicy wiejskiej w Klikawie.

Sformułowanie zawarte na stronie tytułowej czasopisma: „otworzyli świetlicę i na dzień dobry zapłacili… karę” należy jednak uznać za kłamstwo, ponieważ do dnia dzisiejszego żadna kara nie została przez Gminę Puławy zapłacona. Autor tekstu stwierdza również, że „w dniu 22 grudnia nadzór budowlany przeprowadził standardową kontrolę budynku”, podczas gdy w tym dniu żadna kontrola przez ten ani jakikolwiek inny podmiot nie była przeprowadzana.

W toku prowadzonego postępowania faktycznie pojawiły się rozbieżności dotyczące zgodności wykonanych robót z zatwierdzonym projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę. Dotyczą one zwłaszcza lokalizacji budynku na działce, wykonania  kominka oraz pomieszczenia łazienki dla osób niepełnosprawnych.

W związku z powyższym Gmina Puławy, korzystając z uprawnień przysługujących stronie postępowania, złożyła stosowne odwołanie do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lublinie. Podkreślam, że wbrew twierdzeniom autora artykułu, zawiera ono szereg merytorycznych argumentów, jak również odmienną od ustaleń kontroli opinię sporządzoną przez geodetę posiadającego wymagane uprawnienia zawodowe, który na zlecenie firmy budującej świetlicę dokonywał wytyczenia lokalizacji budynku na działce.

Jednocześnie informuję, że do czasu ostatecznego zakończenia postępowania administracyjnego przedstawiciele Gminy Puławy nie będą udzielali żadnych dodatkowych komentarzy ani opinii, ponieważ rozstrzygnięcie sprawy należy do organów, którym z mocy prawa zostały przyznane takie kompetencje.

Puławy, dn. 15 stycznia 2015 r.

Krzysztof Brzeziński – Wójt Gminy Puławy