Witaj szkoło!

W tym roku szkolnym pierwszy dzwonek zabrzmiał dla 670 uczniów szkół podstawowych i 283 uczniów gimnazjów w Gminie Puławy. 152 uczniów rozpoczęło naukę w klasach pierwszych w siedmiu podstawówkach, w tym 54 sześciolatków.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami od września obowiązkiem szkolnym zostały objęte sześciolatki, które urodziły się między początkiem stycznia a końcem czerwca 2008 roku. Dzieci urodzone w drugiej połowie tego roku rozpoczną naukę szkolną 1 września 2015 roku wraz z dziećmi urodzonymi w roku 2009.

Dzięki rządowemu programowi od września uczniowie pierwszej klasy szkoły podstawowej będą otrzymywać darmowy podręcznik przygotowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, a także pomoce edukacyjne w postaci ćwiczeń i podręcznika do języka obcego. Co roku zasięg programu rządowego będzie systematycznie rozszerzany na kolejne klasy. Docelowo do 2017 roku wszyscy uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów będą mieli zapewnione darmowe podręczniki.

1 września weszły także w życie znowelizowane przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. Wprowadzone zmiany dotyczą zniesienia kryterium uzależniającego tworzenie grupy międzyszkolnej/pozaszkolnego punktu katechetycznego od zgłoszenia co najmniej trzech uczniów oraz doprecyzowania formy wyrażenia życzenia w sprawie udziału w zajęciach z religii lub etyki.

Wychowanie przedszkolne na terenie Gminy Puławy realizowane jest w dwóch publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby fizyczne w Borowej oraz Zarzeczu. 1 września rozpoczął działalność nowy publiczny punkt przedszkolny pn. „Bajkowe przedszkole” mający swoją siedzibę w budynku szkoły w Leokadiowie.

Obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym objęte są dzieci pięcioletnie oraz sześcioletnie, które nie poszły do szkoły.Pięciolatki mają ustawowo zagwarantowane miejsce w przedszkolu. Dostępność do przedszkoli dla młodszych dzieci zmieni się dopiero we wrześniu 2015 roku. Wówczas każde dziecko czteroletnie zyska prawo do edukacji przedszkolnej, a we wrześniu 2017 roku – także dzieci trzyletnie.

Od 1 września 2013 roku odpłatność rodziców za każdą godzinę przebywania dziecka w przedszkolu ponad godziny realizacji podstawy programowej (co najmniej 5 godzin) wynosi 1 zł. Opłata ta od 1 września 2014 roku nie ulega waloryzacji.

W tym roku szkolnym edukacją przedszkolną w gminnych przedszkolach w Gołębiu oraz Górze Puławskiej objętych jest 187 dzieci. Z kolei z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych przy szkołach  podstawowych korzysta 49 dzieci.

Na zdjęciach rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 w Górze Puławskiej.

B. Niedziałek
Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych

{gallery}784{/gallery}