Urząd

Wójt Gminy Puławy ogłasza PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Puławy

Wójt Gminy Puławy ogłasza PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Puławy

Lp. Położenie  i nr działki Pow. w m2 Opis Przeznaczenie w planie Cena wywoławcza netto w zł Wadium w zł Termin przetargu
1. Klikawa 174/2 8900 Działka gruntu niezabudowana, nieużytkowana i niezagospodarowana. Częściowo zakrzaczona i zadrzewiona (samosiejka). Ma kształt czworoboku.

Przylega do nieurządzonej drogi gminnej wewnętrznej.

P,B,S – tereny przemysłu wytwórczego baz i składów 231 400, 00 12 000,00 10.09.2019 r.

godz. 1100

 

Dla nieruchomości położonej w Klikawie prowadzona jest księga wieczysta LU1P/00043633/4. Nieruchomość nie jest obciążona. Na nieruchomości nie ciążą żadne zobowiązania.

Do sprzedaży nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 z późń. zm.).

Należny podatek VAT w  wysokości 23% zostanie doliczony do wylicytowanej w przetargu ceny zakupu.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 10 września 2019 r. o godzinie 11:00  w siedzibie Urzędu Gminy Puławy przy ul. Dęblińskiej 4 pokój nr 202, II piętro

 

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, które wniosą wadium w pieniądzu przelewem na konto Gminy Puławy w Nadwiślańskim Banku Spółdzielczym w Puławach nr 57 8736 0006 2001 0000 3636 0001 w terminie do dnia 6 września 2019 r. włącznie.

 

Szczegóły dotyczące przetargu opisane są w poniższym załączniku.

Pobierz załącznik:Ogłoszenie o przetargu ustnym