a89deac053396e24d6cf47cd0576ab59 M

Zakaz używania wyrobów pirotechnicznych

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE Nr 14 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 20 grudnia 2017 r.
w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych
na terenie województwa lubelskiego

Na podstawie art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o  wojewodzie  i  administracji  rządowej  w  województwie
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2234)  zarządza się, co następuje:
§  1.  W  celu  ochrony  życia,  zdrowia  i  mienia  osób  oraz  zapewnienia porządku,  spokoju  i  bezpieczeństwa  publicznego,  wprowadza  się  zakaz używania  wyrobów  pirotechnicznych  w  miejscach  publicznych  na  terenie województwa lubelskiego.
§  2.1.  Zakaz,  o  którym  mowa  w  §  1,  obowiązuje od dnia 24 grudnia 2017 r. do dnia 31 stycznia 2018 r., z wyjątkiem 31 grudnia 2017 r.
i 1 stycznia 2018 r.
 2.  Używanie  wyrobów  pirotechnicznych  w  dniach  31  grudnia  2017  r. i  1  stycznia  2018  r.  może  nastąpić  jedynie  z  zachowaniem  wszelkich wymogów bezpieczeństwa dla życia, zdrowia ludzkiego,  mienia i środowiska naturalnego, a w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia – jedynie pod  bezpośrednim  nadzorem  osoby  sprawującej  władzę  rodzicielską lub opiekę.
§  3.1.  Przepisów  rozporządzenia  nie  stosuje  się  do  pokazów pirotechnicznych  organizowanych  przez  podmioty  zawodowo  trudniące
się  tego  typu  działalnością  oraz  do  podmiotów  uprawnionych  do  korzystania z materiałów pirotechnicznych na mocy odrębnych przepisów.
2.  Przepisów  rozporządzenia  nie  stosuje  się  w  przypadku  używania przez  uprawnione  podmioty,  w  celu  wykonywania  przez  nie  zadań
ustawowych  lub  statutowych,  petard  sygnalizacyjnych  oraz  rakiet do sygnalizacji podczas mgły lub deszczu, oznaczonych symbolem 20.51.14 wg  Polskiej  Klasyfikacji  Wyrobów  i  Usług,  stanowiącej  załącznik do  rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  4  września 
2015  r.  w  sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) – (Dz.U. poz. 1676).
§  4.  Kto  narusza  zakaz  określony  w  §  1,  podlega  karze  grzywny wymierzonej  na  zasadzie  i  trybie  określonym  w  prawie  o  wykroczeniach –  na  podstawie  ustawy  z  dnia  24  sierpnia  2001  r.  Kodeks  postępowania w  sprawach  o  wykroczenia  (Dz.U.  z  2016  r.,  poz.  1713,  1265  i  1948, Dz.  U.  z  2017  r.  poz.  708,  962,  966  i  1477)  oraz  ustawy z  dnia  20  maja  1971  r.  Kodeks  wykroczeń  (Dz.U.  z  2015  r., poz. 1094, 774, 1485 i 1707, Dz. U. z 2017 r. poz. 966 i 1941).
§  5.  Rozporządzenie  wchodzi  w  życie  od  dnia  24  grudnia  2017  r. i  podlega  ogłoszeniu  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego oraz w środkach masowego przekazu.

Wojewoda Lubelski
/ – /  Przemysław Czarnek