Herb Gminy Puławy

Zarządzenie Nr 444/2021 Wójta Gminy Puławy z dnia 4 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Puławy przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

Zarządzenie Nr 444/2021
Wójta Gminy Puławy
z dnia 4 maja 2021 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Puławy przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

Na podstawie art. 26 ust. 1 i art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) art. 11 ust.1, art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 w późn. zm.) w związku z §5 uchwały Rady Gminy Puławy Nr XII/57/07 z dnia 30 października 2007 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2007 r., Nr 181, poz. 3205) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Przeznacza się do sprzedaży nieruchomości gruntowe, stanowiące własność Gminy Puławy, w drodze przetargu nieograniczonego.
2. Nieruchomości opisane są szczegółowo w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1. Niniejsze zarządzenie wraz z załącznikiem (wykaz nieruchomości), o którym mowa w § 1 należy podać do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń urzędowych w Urzędzie Gminy Puławy oraz w miejscowości Skoki, Łęka i Góra Puławska.
2. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronach internetowych urzędu.

§ 3.

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam inspektorowi ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Pełniący Funkcję
Wójta Gminy Puławy
/-/
mgr Kamil Lewandowski

 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 444/2021 Wójta Gminy Puławy z dnia 4 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Puławy przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

 

 

Lp.

Nr działki Pow.

w m2

Położenie

nieruchomości

Opis

nieruchomości

Księga

Wieczysta

Przeznaczenie

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Puławy

Forma

sprzedaży nieruchomości

Cena

nieruchomości

1. 558 3300 Skoki Działka o regularnym trapezowatym  kształcie. O wymiarach (w przybliżeniu) szerokość 26 m, długość 126 m. Nieruchomość niezabudowana, niezagospodarowana, nieogrodzona.

Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

Na działce brak przyłączy. Infrastruktura techniczna (wodociągowa i elektryczna) znajduje się w pasie drogowym.

LU1P/00043633/4 MNj, MR- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna  i zagrodowa

RPz – tereny rolne z warunkowym dopuszczeniem zabudowy

przetarg

ustny

63 690,00 zł

 

559 600 Działka o wąskim, trapezowatym kształcie. O wymiarach (w przybliżeniu) szerokość 6 m, długość 100 m. Nieruchomość niezabudowana, niezagospodarowana, nieogrodzona.

Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

Na działce brak przyłączy. Infrastruktura techniczna (wodociągowa i elektryczna) znajduje się w pasie drogowym.

RPz – tereny rolne z warunkowym dopuszczeniem zabudowy 2 022,00 zł 
2 231/8 2000 Łęka Działka o regularnym, prostokątnym kształcie. O wymiarach (w przybliżeniu) szerokość 33 m, długość 62 m. Nieruchomość niezabudowana, niezagospodarowana, nieogrodzona.

Posiada bezpośredni dostęp do drogi.

Na działce brak przyłączy. Infrastruktura techniczna (wodociągowa, elektryczna i telefoniczna) znajduje się  w pasie drogowym.

LU1P/00043633/4 MNE2.3 – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna ekstensywna przetarg

ustny

101 560,00
3 231/9 4930 Łęka Działka o regularnym, trapezowatym kształcie. O wymiarach (w przybliżeniu) szerokość 33 m, długość 150 m. Nieruchomość niezabudowana, niezagospodarowana, nieogrodzona.

Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

Na działce brak przyłączy. Infrastruktura techniczna (wodociągowa, elektryczna i telefoniczna) znajduje się  w pasie drogowym.

LU1P/00043633/4 MNE2.3 – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna ekstensywna przetarg

ustny

245 415,00zł
4 424/67 209 Góra Puławska Działka o regularnym, prostokątnym kształcie. O wymiarach (w przybliżeniu) szerokość 11,5 m, długość 18 m. Na nieruchomości znajduje się obiekt szklarniowy, pozostała część działki użytkowana w charakterze przydomowego ogrodu.

Brak dostępu do drogi publicznej.

Na działce brak przyłączy. Infrastruktura techniczna (wodociągowa, elektryczna i telefoniczna) znajduje się  w pasie drogowym.

LU1P/00062075/3 MNj – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna przetarg

ustny

14 605,00 zł

Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń urzędowych w Urzędzie Gminy Puławy oraz w miejscowości Klikawa na okres 21 dni tj. od dnia 4 maja 2021 r. do dnia 25 maja 2021 r.  

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 w późn. zm.) mogą składać wnioski o ich nabycie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu, tj. do dnia 15 czerwca 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Puławy przy ul. Dęblińskiej 4, 24-100 Puławy.

 

Dodatkowe informacje:

Urząd Gminy Puławy, ul. Dęblińska 4, pok. 208, tel. 081 889 05 28

 

Pełniący Funkcję

Wójta Gminy Puławy

/-/

mgr Kamil Lewandowski

Zarządzenie nr 444