9217346f41a5b7e8e45bd1d2bf97a850 M

Zarządzenie Nr 518/2021 Wójta Gminy Puławy z dnia 5 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa w Sołectwie Bronowice

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 36 ust.
2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz § 14 ust.1 i 2 w związku z § 18 uchwały Nr XXIV/184/2017
Rady Gminy Puławy z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bronowice
(Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. poz. 3428) zarządza się, co następuje:
§ 1
W związku z rezygnacją złożoną przez sołtysa, zarządzam wybory sołtysa w Sołectwie Bronowice.
§ 2
1. Zwołuję Zebranie Wiejskie w Sołectwie Bronowice, w celu przeprowadzenia wyborów, o których
mowa w §1 na dzień 19 października 2021 roku, na godzinę 17 00
2. Zebranie wiejskie odbędzie się w budynku świetlicy wiejskiej w Bronowicach, Bronowice 95B,
24 100 Puławy.
3. Na przewodniczącego zebrania wyznaczam Pana Pawła Kamolę.
§ 3
1.
Ustala się treść zawiadomienia o zwołaniu Zebrania Wiejskiego w Sołectwie Bronowice dla wyboru
sołtysa w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.
2. Zawiadomienie o zwołaniu Zebrania Wiejskiego w Sołectwie Bronowice dla wyboru sołtysa należy
podać do wiadomości mieszkańców sołectwa poprzez wywieszenie na tablicach urzędowych
w sołectwie.
§ 4
Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Puławy.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Puławy w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa w Sołectwie Bronowice