herb

Zarządzenie Wójta Gminy Puławy w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Puławy przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat

Zarządzenie Nr 524/2021
Wójta Gminy Puławy
z dnia 26 października 2021 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Puławy przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 2 Uchwały Rady Gminy Puławy Nr XII/57/07 z dnia 30 października 2007 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas (Dz. Urz. Woj. Lub. z dnia 13.12.2007 r. Nr 181, poz. 3205), po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetowej i Mienia Komunalnego Rady Gminy Puławy – zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustala się wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Puławy, przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat w brzmieniu ustalonym w załącznikach Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1. Wykazy, o których mowa w § 1, należy podać do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni w Urzędzie Gminy Puławy oraz w miejscowościach wymienionych w załącznikach.
2. Informację o wywieszeniu wykazów należy podać do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronach internetowych urzędu.

§ 3.

Warunki wydzierżawienia gruntu zostaną ustalone w umowie dzierżawy.

§ 4.

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam inspektorowi ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT GMINY PUŁAWY
/ – /
mgr Kamil Lewandowski

 

Treść Zarządzenia