Zasłużony dla NSZZ "Solidarność"

Szanowni Państwo,

pismem z 20 października 2015 r. p. Renata Molenda – Przewodnicząca Rady Gminy Puławy zwróciła się do mnie o to, abym wyjaśnił Radzie Gminy Puławy, dlaczego Komisja Międzyzakładowa NSZZ “Solidarność” przy Zakładach Azotowych Puławy S. A. przyznała mi medal „Zasłużony dla NSZZ Solidarność”.

Pani Renata Molenda wskazała przy tym, że motywy jej żądania są następujące:

1) „pojawiające się wątpliwości odnośnie zasług Wójta” na rzecz Solidarności;

2) „wiele kontrowersji w tzw. środowisku solidarnościowym” przyznaniem mi wskazanego powyżej medalu;

3) zarejestrowanie mnie 14.11.1984 r. przez organy bezpieczeństwa jako osoby, która odmówiła w 1983 r. powrotu do kraju z wyjazdu służbowego do Francji.

Pani Renata Molenda podpisała się pod przedmiotowym pismem jako Przewodnicząca Rady Gminy i zażądała, abym „udzielił wyjaśnień” Radzie Gminy.

Wobec powyższego 17 listopada br. na X Sesji Rady Gminy Puławy zwróciłem się do Państwa Radnych z prośbą o wyrażenie stanowiska, czy – występując z przywołanym powyżej pismem – p. Renata Molenda działała z upoważnienia Rady Gminy czy też działała jako osoba prywatna. Jeżeli zaś p. Renata Molenda działała w tej sprawie jako osoba prywatna, do wyjaśnienia pozostaje kwestia, dlaczego powołała się przy tym na autorytet Rady Gminy, występując w Jej imieniu i podpisując się jako Przewodnicząca. Z natury rzeczy, wyjaśnienie tej okoliczności należy do gestii Wysokiej Rady, która spośród swojego grona wybiera przewodniczącego.

Jednocześnie zwróciłem się do NSZZ “Solidarność” przy Zakładach Azotowych Puławy S. A. z prośbą o zajęcie stanowiska w tej sprawie.

Wójt Gminy Puławy-Krzysztof Brzeziński

 

Poniżej znajdują się skany pism w sprawie:

1. Pismo Przewodniczącej Rady Gminy Renaty Molendy

2. Odpowiedź Wójta Gminy Puławy Krzysztofa Brzezińskiego

3. Stanowisko NSZZ “Solidarność”

Na X Sesji Rady Gminy Puławy 17 listopada br., z inicjatywy grupy Radych Gminy Puławy została odwołana Przewodnicząca Rady Gminy Puławy Renata Molenda, natomiast na Przewodniczącą została wybrana Dorota Osiak.