wojewoda

Rozporządzenie Wojewody Lubelskiego w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów puławskiego i ryckiego

ROZPORZĄDZENIE NR 9 WOJEWODY LUBELSKIEGO

z dnia 27 kwietnia 2021 r.

w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów puławskiego i ryckiego

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421), art. 64 ust.1, art. 65 ust.2 i art. 66 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniającego i uchylającego niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) (Dz. U. L 84 z 31.3.2016), art. 25 ust. 1 litera a), b), d), e), f) oraz g), w związku z art. 40, art. 27 ust. 1, 2 litera a) i b), w związku z art. 42, art. 28 i art. 43 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/687 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zapobiegania niektórym chorobom umieszczonym w wykazie oraz ich zwalczania (Dz. U. L 174 z 3.6.2020), w związku z wyznaczeniem w dniu 26 kwietnia 2021 r. w powiecie puławskim ogniska choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania, tj. wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w miejscowości Gołąb, gmina Puławy, dla którego obszar zapowietrzony i zagrożony chorobą przekracza granice jednego powiatu, zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się:

1) obszar zapowietrzony o promieniu co najmniej 3 km wokół ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków, obejmujący w powiecie puławskim w gminie Puławy miejscowości: Gołąb, Wólka Gołębska;

2) obszar zagrożony o promieniu co najmniej 7 km poza obszar, o którym mowa w pkt 1, obejmujący:

a) w powiecie puławskim:

– część miasta Puławy położona na północ od granicy wyznaczonej wzdłuż dróg DK 874 i DK 824,

– w gminie Puławy miejscowości: Borowina, Matygi, Borowa, Skoki, Nieciecz, Niebrzegów, Łęka, Kowala, Opatkowice, Bronowice, Jaroszyn, Kajetanów, Pachnowola, Janów, Dobrosławów, Klikawa, Góra Puławska, Sosnów, Zarzecze, Anielin, Smogorzów, Leokadiów,

– w gminie Żyrzyn miejscowość Bałtów,

b) w powiecie ryckim:

– część miasta Dęblin położona na południe od granicy wyznaczonej przez drogę DK 48,

– w gminie Ryki miejscowości: Kleszczówka, Podwierzbie, Bobrowniki, Sędowice.

§ 2. Na obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 1 pkt 1 nakazuje się:

1) odosobnienie drobiu lub innych ptaków w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym miejscu w gospodarstwie w sposób:

a) uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach, b) ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami;

2) niezwłoczne usunięcie zwłok drobiu lub innych ptaków;

3) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu wjeżdżających do gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;

4) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków, w szczególności wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami, wyjściami, wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób oraz odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa oraz z niego wychodzące;

5) posiadaczowi drobiu lub innych ptaków:

a) prowadzenie wykazu osób wchodzących do gospodarstwa lub z niego wychodzących, z wyłączeniem pomieszczeń mieszkalnych,

b) niezwłoczne informowanie właściwego powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie.

§ 3. Na obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 1 pkt 1 zakazuje się:

1) wyprowadzania z gospodarstwa i wprowadzania do niego drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwach bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;

2) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;

3) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;

4) wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego;

5) przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, a także ich zwłok i jaj z gospodarstw znajdujących się na obszarze zapowietrzonym drogami, z wyłączeniem prywatnych dróg dojazdowych do gospodarstw oraz transportu kolejowego, bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;

6) transportu mięsa drobiowego z rzeźni, zakładów rozbioru oraz chłodni, chyba że mięso to zostało pozyskane:

a) z drobiu pochodzącego spoza obszaru zapowietrzonego oraz nie było przechowywane i transportowane z mięsem drobiowym pozyskanym z drobiu pochodzącego z obszaru zapowietrzonego lub

b) co najmniej 21 dni przed dniem prawdopodobnego wprowadzenia wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków do gospodarstwa oraz było przechowywane i transportowane z mięsem drobiowym pozyskanym nie później niż na 21 dni przed dniem prawdopodobnego wprowadzenia wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków do gospodarstwa z drobiu pochodzącego z obszaru zapowietrzonego.

§ 4. Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 1 pkt 2 nakazuje się:

1) odosobnienie drobiu lub innych ptaków w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym miejscu w gospodarstwie w sposób:

a) uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach,

b) ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami;

2) niezwłoczne usunięcie zwłok drobiu lub innych ptaków;

3) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu wjeżdżających do gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;

4) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków, w szczególności wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami, wyjściami, wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób oraz odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa oraz z niego wychodzące;

5) posiadaczowi drobiu lub innych ptaków:

a) prowadzenie wykazu osób wchodzących do gospodarstwa lub z niego wychodzących, z wyłączeniem pomieszczeń mieszkalnych,

b) niezwłoczne informowanie właściwego powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie.

§ 5. Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 1 pkt 2 zakazuje się:

1) wyprowadzania z gospodarstwa i wprowadzania do niego drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwach bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;

2) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;

3) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;

4) wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego;

5) przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, a także ich zwłok i jaj z gospodarstw znajdujących się na obszarze zapowietrzonym drogami, z wyłączeniem prywatnych dróg dojazdowych do gospodarstw oraz transportu kolejowego, bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;

6) transportu mięsa drobiowego z rzeźni, zakładów rozbioru oraz chłodni, chyba że mięso to zostało pozyskane:

a) z drobiu pochodzącego spoza obszaru zapowietrzonego oraz nie było przechowywane i transportowane z mięsem drobiowym pozyskanym z drobiu pochodzącego z obszaru zapowietrzonego lub

b) co najmniej 21 dni przed dniem prawdopodobnego wprowadzenia wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków do gospodarstwa oraz było przechowywane i transportowane z mięsem drobiowym pozyskanym nie później niż na 21 dni przed dniem prawdopodobnego wprowadzenia wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków do gospodarstwa z drobiu pochodzącego z obszaru zapowietrzonego.

§ 6. Nakazuje się oznakowanie obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, o których mowa w § 1 poprzez ustawienie na granicach tych obszarów, na drogach publicznych i prywatnych trwałych tablic ostrzegawczych o następującej treści:

„UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW – OBSZAR ZAPOWIETRZONY”.

„UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW – OBSZAR ZAGROŻONY”.

Tablica i napis na niej ma mieć takie wymiary, aby był czytelny z odległości co najmniej 100 metrów.

§ 7. Nakazy i zakazy, o których mowa w § 2, § 3, § 4 i § 5 obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarach, o których mowa w § 1.

§ 8. Wykonanie rozporządzenia powierza się Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Puławach, Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Rykach, Staroście Puławskiemu, Staroście Ryckiemu, Komendantowi Powiatowemu Policji w Puławach, Komendantowi Powiatowemu Policji w Rykach, Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Puławach, Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Rykach, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Puławach, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Rykach, właściwym terytorialnie zarządcom dróg, właściwym terytorialnie nadleśnictwom, Prezydentowi Miasta Puławy, Burmistrzowi Ryk, Burmistrzowi Dęblina oraz Wójtowi Gminy Żyrzyn.

§ 9. Prezydent Miasta Puławy, Burmistrz Ryk, Burmistrz Dęblina oraz Wójt Gminy Żyrzyn oznakują obszary w sposób określony w § 6.

§ 10. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w lokalnych środkach masowego przekazu oraz przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy, w Urzędzie Miejskim w Rykach, w Urzędzie Miasta Dęblin oraz w Urzędzie Gminy Żyrzyn, a także w miejscowościach (sołectwach) na obszarze zapowietrzonym i zagrożonym.

§ 11. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej
wiadomości.

 

Wojewoda Lubelski

Lech Sprawka