Konsultacje

Konsultacje z mieszkańcami Sołectwa Matygi

W związku z podjętą Uchwałą Nr XLI/290/2023 Rady Gminy Puławy z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Matygi, zapraszam do aktywnego udziału w przedsięwzięciu.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 15 do 28 kwietnia 2023 r.

Celem konsultacji jest:

1) zebranie opinii mieszkańców Sołectwa Matygi w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej – Sołectwa Matygi obejmującego obszarem działania wsie Borowina i Matygi i utworzenia w jej miejsce dwóch odrębnych Sołectw:

a) Sołectwa Matygi obejmującego obszarem działania wieś Matygi,

b) Sołectwa Borowina obejmującego obszarem działania wieś Borowina.

2) zebranie uwag i wniosków do projektów Statutów Sołectwa Matygi i Sołectwa Borowina.

Konsultacje dotyczące zniesienia jednostki pomocniczej – Sołectwa Matygi obejmującego obszarem działania wsie Borowina i Matygi i utworzenia w jej miejsce dwóch odrębnych Sołectw:

a) Sołectwa Matygi obejmującego obszarem działania wieś Matygi,

b) Sołectwa Borowina obejmującego obszarem działania wieś Borowina,

przeprowadza się podczas zebrania mieszkańców Sołectwa Matygi, poprzez podjęcie uchwały zebrania wiejskiego w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej – Sołectwa Matygi obejmującego obszarem działania wsie Borowina i Matygi i utworzenia w jej miejsce dwóch odrębnych Sołectw:

a) Sołectwa Matygi obejmującego obszarem działania wieś Matygi,

b) Sołectwa Borowina obejmującego obszarem działania wieś Borowina.

Konsultacje dotyczące projektów Statutów Sołectwa Matygi i Sołectwa Borowina przeprowadza się poprzez wnoszenie uwag i wniosków do projektów statutów sołectw w formie:

1) ustnej do protokołu podczas zebrania mieszkańców Sołectwa Matygi,

2) pisemnej na karcie konsultacyjnej złożonej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Puławy (pokój nr 8) lub przesłanie elektronicznie karty konsultacyjnej na adres e-mail sekretariat@pulawy.gmina.pl

Projekty Statutów Sołectwa Matygi i Sołectwa Borowina w okresie konsultacji są do publicznego wglądu:

– w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Puławy (na stronie internetowej www.ugpulawy.bip.lubelskie.pl) oraz na stronie internetowej Gminy www.gminapulawy.pl,

– u sołtysa Sołectwa Matygi,

– w Urzędzie Gminy Puławy – na tablicy ogłoszeń, w dniach i godzinach urzędowania.

Więcej informacji na temat zasad i trybu przeprowadzania konsultacji w załączonej uchwale Rady Gminy Puławy.

 

Wójt Gminy Puławy

 /-/ mgr Kamil Lewandowski

 

1 Informacja na temat konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Matygi

2 Uchwała Rady Gminy w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji

3 Projekty statutów sołectwa Matygi i sołectwa Borowina

4 Karta konsultacyjna

5 Ogłoszenie o zebraniu

6 Wyniki konsultacji