herb

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PUŁAWY o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Puławy

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PUŁAWY
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Puławy

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977), art. 29, art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Puławy Nr XX/155/2021 z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunkó w zagospodarowania przestrzennego Gminy Puławy zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Puławy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 16 sierpnia 2023 r. do 6 września 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Puławy, ul. Dęblińska 4, 24-100 Puławy, pokój nr 208, II piętro, w godzinach pracy Urzędu, a także na stronie internetowej: https://gminapulawy.pl/kategorie/planowanie-i-zagospodarowanie-przestrzenne/projekty-planowanie-i-zagospodarowanie-przestrzenne/.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Puławy, ul. Dęblińska 4, Puławy, o godz. 11:00 w sali nr 1.
Zgodnie z art. 8c i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 29, 39 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu zmiany studium oraz uwagi i wnioski do dokumentacji dot. oceny oddziaływania na środowisko.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
1) w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Puławy, ul. Dęblińska 4, 24-100 Puławy
2) ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Puławy,
3) w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres: sekretariat@gmina.pulawy.pl, bądź też opatrzonych podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 września 2023 r.
Wnoszący uwagi podaje swoje imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres zamieszkania lub siedziby ze wskazaniem nieruchomości, których uwaga dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Puławy.
Realizując obowiązek informacyjny, określony w art. 12 rozporządzenia o ochronie danych osobowych
1) Administratorem Państwa danych jest Wójt Gminy Puławy z siedzibą w Urzędzie Gminy Puławy, ul. Dęblińska 4, 24- 100 Puławy, tel. 81 889 05 25.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: daniel.koguciuk@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zw. z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023r., poz. 977 z późn. zm.);
4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych, przez okres minimum 5 lat.
5) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
6) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii – z tym że w przypadku gdy dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą, to realizacja prawa do informacji o źródle ich pozyskania (art. 15 ust. 1 lit. g RODO) przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
7) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
8) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
9) Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych nie podlegają Państwo zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, które opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Z up. Wójta
/-/
Wojciech Gibaszek
Zastępca Wójta Gminy Puławy