herb

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Puławy

WÓJT GMINY PUŁAWY

ogłasza

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Puławy

 

Lp.

Położenie  i nr działki Pow. w m2 Numer księgi wieczystej Opis Przeznaczenie w planie Cena wywoławcza netto w zł Wadium w zł Termin przetargu
1. Góra Puławska 432/1 273 LU1P/00050756/4 nieruchomość niezabudowana MNj- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  

17.500,00

2.000,00 23.04.2024 r.

godz. 10:00

2. Góra Puławska 433/32 86 LU1P/00031723/5 nieruchomość niezabudowana MNj- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  

9.500,00

1.000,00 23.04.2024 r.

godz. 10:30

3. Kochanów 108 1337 LU1P/00043633/4 nieruchomość niezabudowana MR, MNj – tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej i jednorodzinnej;

RPz – tereny rolne z warunkowym dopuszczeniem zabudowy

 

35.000,00

3.000,00 23.04.2024 r.

godz. 11:00

4. Góra Puławska 281/7 1276 LU1P/00062075/3 nieruchomość niezabudowana 14KS, UR – teren komunikacji samochodowej i usług rzemiosła  

100.000,00

10.000,00 23.04.2024 r.

godz. 11:30

 

Nieruchomości nie są obciążone. Na nieruchomościach nie ciążą żadne zobowiązania. Do sprzedaży nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2024 r., poz. 361).

Należny podatek VAT w  wysokości 23 % zostanie doliczony do wylicytowanej w przetargu ceny zakupu.

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Puławy przy ul. Dęblińskiej 4 pokój nr 1 (sala konferencyjna), w dniu 23.04.2024 r.  

 

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, które wniosą wadium w pieniądzu przelewem na konto Gminy Puławy w Lubelskim Banku Spółdzielczym nr 24 8736 0006 2001 0000 7722 0002  w terminie do dnia 18 kwietnia 2024 r. włącznie. 

 

Warunkiem udziału w przetargu jest:

  • wniesienie wadium w wysokości i terminie wyznaczonych w ogłoszeniu o przetargu;
  • w przypadku  osób  fizycznych  –  osobiste  stawiennictwo  w  dniu  przetargu  z  dowodem  tożsamości  lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie. Przy nabywaniu nieruchomości do majątku wspólnego wymagana jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, posiadającego pełnomocnictwo (zgodę) współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu, na nabycie nieruchomości
    i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu;
  • w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą –  okazanie  dowodu  tożsamości  i  aktualnego  wyciągu  z  Centralnej  Ewidencji  i  Informacji o Działalności Gospodarczej. Przy nabywaniu nieruchomości do majątku wspólnego wymagana jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, posiadającego pełnomocnictwo (zgodę) współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu, na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu;
  • w przypadku osób prawnych – okazanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie,  dowodów  tożsamości  osób reprezentujących  podmiot, umowy spółki,  uchwały odpowiedniego  organu  osoby  prawnej  zezwalającej  na  nabycie  nieruchomości  i  zaciągnięcie  zobowiązań z tego tytułu;
  • w przypadku  cudzoziemców  nie  będących  obywatelami  lub  przedsiębiorcami  państw  członkowskich Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego  albo  Konfederacji  Szwajcarskiej  –  przedłożenie  przyrzeczenia zezwolenia na nabycie nieruchomości.

 

Cudzoziemiec, który wygra przetarg przed podpisaniem umowy sprzedaży zobowiązany będzie pod rygorem utraty wadium przedstawić zezwolenie na nabycie  nieruchomości,  wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeśli jest wymagane. 

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje  co  najmniej  jedno  postąpienie  powyżej  ceny  wywoławczej.  O  wysokości  postąpienia  decydują uczestnicy  przetargu,  z  tym  że  postąpienie  nie  może  wynosić  mniej  niż  1  %  ceny  wywoławczej,
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Osoba  ustalona  jako  nabywca  nieruchomości zobowiązana  jest przed  wyznaczonym  terminem podpisania  umowy  notarialnej  zapłacić  kwotę  równą  100%  ceny  nieruchomości  osiągniętej  w  przetargu, pomniejszonej o wpłacone wadium. Uchylenie się od zawarcia umowy sprzedaży oraz nie uiszczenie ceny sprzedaży, pomniejszonej o wpłacone wadium, spowoduje odstąpienie od zawarcia umowy  i przepadek wadium.

 

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca zobowiązana jest zapłacić przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży cenę nieruchomości wylicytowaną
jw przetargu. O terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Koszty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

 

W postępowaniu przetargowym będą stosowane przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213).

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, podając jednocześnie przyczynę odwołania w sposób właściwy dla ogłoszenia przetargu.

Ogłoszenie  zamieszczono  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  Urzędu Gminy  Puławy  oraz  na  stronie internetowej www.gminapulawy.pl.

Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Puławy, pok. 208 (tel. 81 889 05 28).                                                

 

Wójt Gminy Puławy

mgr Kamil Lewandowski

 

Ogłoszenie o przetargu