c8ee24acfd5f882fbcb7847b73a2caea M

Przypominamy o obowiązku zgłoszenia zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków!

            Wójt Gminy Puławy informuje, iż zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

            Mając na uwadze powyższe, wszyscy właściciele nieruchomości proszeni są o wypełnienie „ZGŁOSZENIA DO GMINNEJ EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB), lub PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW” i dostarczenie go do Urzędu Gminy Puławy, ul. Dęblińska 4, 24-100 Puławy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2019 r. Druk zgłoszenia dostępny w załączniku poniżej, w Urzędzie Gminy Puławy, ul. Dęblińska 4, 24-100 Puławy, pok. nr 8, oraz u Sołtysów.

            W myśl art. 6 ust. 1 ww. ustawy właściciel nieruchomości, który pozbywa się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych obowiązany jest do udokumentowania w formie umowy korzystania z tej usługi przez okazanie takiej umowy i dowodów uiszczania opłat (opłaconych faktur, rachunków, paragonów) za tę usługę. Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Puławy właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia urządzeń służących do gromadzenia nieczystości, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości, lecz nie rzadziej niż raz w roku.

            W przypadku nie złożenia ww. zgłoszenia Gmina Puławy będzie zobowiązana do przeprowadzenia kontroli posesji w celu ustalenia danych technicznych posiadanego zbiornika na nieczystości ciekłe, w trakcie której będą sprawdzane umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych.

 

Pobierz załącznik: zgłoszenie zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków