OGŁOSZENIE WYNIKÓW otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2021 roku

Na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2021 roku. Nazwa zadania publicznego: […]