c57630a04591174080c546154e25e7cf M

Przedłużamy termin przyjmowania oświadczeń o wysokości strat spowodowanych przez suszę

Informujemy rolników posiadających grunty rolne na terenie Gminy Puławy lub prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, którzy ponieśli straty w uprawach w wyniku wystąpienia suszy ogłoszonej przez IUNG-PIB w Puławach, że oświadczenia o wysokości strat można składać w terminie: do dnia 3 sierpnia 2019 r.

W celu dokonania zgłoszenia, należy złożyć oświadczenie o zaistniałych szkodach na formularzach dostępnych w Urzędzie Gminy Puławy (przy ul. Dęblińskiej 4, pokój 212) oraz na stronie internetowej gminy www.ugpulawy.bip.lubelskie.pl w zakładce Ogłoszenia lub pod poniższym artykułem.

Zgodnie z wytycznymi IUNG, gminna komisja szacuje szkody występujące na glebach: KATEGORII I, we wszystkich uprawach z wyłączeniem rzepaku i rzepiku oraz buraka cukrowego oraz KATEGORII II, w uprawach: zboża ozime, zboża jare, kukurydza, tytoń, warzywa gruntowe, krzewy owocowe, truskawki, rośliny strączkowe.

Oświadczenie musi być wypełnianie zgodnie z wnioskiem o płatności obszarowe, złożonym w ARIMR.

Zgłaszając szkody, w oświadczeniach należy wpisać wszystkie uprawy, zgodnie ze złożonym wnioskiem na dopłaty w ARiMR. We wniosku należy podać miejscowość, numeru działek i ich powierzchni.
W przypadku gospodarstwa rolnego położonego na obszarze co najmniej dwóch gmin, w których wystąpiły szkody, formularze oświadczeń składa się do każdej gminy oddzielnie, wpisując do nich tylko uprawy znajdujące się na terenie danej gminy.  W momencie składania oświadczenia wyłącznie w jednej gminie, ujawniamy w tabeli uprawy posiadane również na terenie innych gmin (ze wskazaniem szacowanych strat na poziomie 0%).

W przypadku, gdy gospodarstwo rolne prowadzi produkcję zwierzęcą, należy również dołączyć oświadczenie o ilości zwierząt, niezależnie od tego, czy szkody wystąpiły wyłącznie w uprawach czy w produkcji zwierzęcej.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Puławy pokój 212  oraz pod numerem 81 889 05 02.

Pobierz załącznik: Oświadczenie_uprawy 

Oświadczenie_zwierzęta