Informacja o osiągniętych przez gminę Puławy w 2015 r. poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Na podstawie art. 3, ust. 2, pkt 9, lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) informujemy:  osiągnięty w 2015 r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wynosi 40,52 % osiągnięty w 2015 r. poziom recyklingu […]

Poradnik Komunalny cz. 5

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania „Poradnika Komunalnego”. Znajdą w nim Państwo aktualny harmonogram odbiorów na rok 2015/2016 a także przypomnienie najważniejszych zasad selektywnej zbiórki odpadów.

Nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Szanowni Państwo, W załączniku znajdą Państwo obowiązujący od 1 lipca 2015 r. harmonogram odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Puławy. Zamieszczony poniżej harmonogram trafi wkrótce do Państwa domów także w formie Poradnika komunalnego. Będzie to już V część Poradnika. Znajdą w nim Państwo, oprócz harmonogramu odbioru odpadów, wiele cennych uwag i informacji […]

Jak należy postępować z odpadami budowlanymi, rozbiórkowymi i poremontowymi

Odpady budowlane, rozbiórkowe i poremontowe powstają podczas drobnych remontów lub rozbiórek urządzeń budowlanych, wykonywanych we własnym zakresie w naszych mieszkaniach. Jeśli właściciel nieruchomości sam dokonuje remontu, usunięcie powstałych odpadów odbywa się na zasadzie zamówienia indywidualnego (zlecenie na własny koszt firmie odbierającej odpady) lub poprzez samodzielne dostarczenie przez właściciela nieruchomości do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. […]

Zmiana terminu uiszczania opłaty za odbiór odpadów komunalnych

Szanowni Państwo, w związku z uchwałą nr VI/24/2015 Rady Gminy Puławy z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Puławy informujemy, że od 1 lipca 2015 r. opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać w terminie do […]

Informacja o osiągniętych przez Gminę Puławy w 2014 r. poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Na podstawie art. 3, ust. 2, pkt 9, lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) informujemy:  osiągnięty w 2014 r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wynosi 45,55 % osiągnięty w 2014 […]

Poradnik komunalny cz. 4

Szanowni Państwo, oddajemy w Państwa ręce kolejną już IV część „Poradnika komunalnego”. Po roku funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, wprowadzamy pewne zmiany w odbiorze odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, dlatego tym bardziej zachęcamy Państwa do lektury. Zawarty w „Poradniku” terminarz odbierania odpadów będzie obowiązywał przez najbliższy rok, czyli do 30 czerwca 2015 r.

Informacja o osiągniętych przez gminę Puławy w 2013 r. poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Na podstawie art. 3, ust. 2, pkt 9, lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) informujemy:  osiągnięty w 2013 r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wynosi 27,5 % osiągnięty w 2013 […]

Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Puławy

Pobierz listę firm zajmujących się opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transportem nieczystości ciekłych (.pdf).

Informacja o miejscach zagospodarowania odpadów komunalnych

Na podstawie art. 3, ust. 2, pkt 9, lit b) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.) informujemy, że od 1 lipca 2013 r. miejscem zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do […]

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2014 r. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), prowadzony przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Puławach, świadczy usługi również dla mieszkańców Gminy Puławy. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce, w którym mieszkańcy Gminy Puławy w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą dodatkowo […]

Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych wymagane jest uzyskanie zezwolenia. Zezwolenia udziela, w drodze decyzji, wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy […]