Wprowadzone przez Michał Kramarczyk

Informacja o osiągniętych przez gminę Puławy w 2015 r. poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Na podstawie art. 3, ust. 2, pkt 9, lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) informujemy:  osiągnięty w 2015 r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wynosi 40,52 % osiągnięty w 2015 r. poziom recyklingu […]