Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Wymagane dokumenty Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa pracodawca w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zawodowego. Do wniosku załącza potwierdzone obustronnie za zgodność z oryginałem kopie dokumentów przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu: a)      Kopie dokumentów potwierdzających, że pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba […]

44. Kurier Gminy Puławy: Trwa przebudowa drogi w Anielinie

Gmina Puławy realizuje przebudowę ponad 2 km drogi w Anielinie. W lipcu br. plac budowy został przekazany wykonawcy robót – Przedsiębiorstwu Robót Drogowych Sp. z o.o. ze Zwolenia. W ramach przebudowy wykonywana jest nowa nawierzchnia asfaltowa, zjazdy asfaltowe na posesje prywatne, 6 peronów przystankowych z kostki brukowej betonowej, oznakowanie poziome i pionowe drogi, oczyszczenie przepustów […]