Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2021 roku

W poniższym załączniku znajduje się zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2021 roku: Zaproszenie

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2021 roku

Wójt Gminy Puławy działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2021 roku I. Rodzaj zadania: […]

Sprawozdanie z rocznego programu współpracy Gminy Puławy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2020 rok

Przedstawiamy Państwu Sprawozdanie z rocznego programu współpracy Gminy Puławy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2020. Dokument dostępny jest w poniższym załączniku: Sprawozdanie z rocznego programu współpracy Gminy Puławy z organizacjami pozarządowymi

46. Kurier Gminy Puławy: Z sesji Rady Gminy Puławy

4 marca 2021 r. odbyła się XX sesja Rady Gminy Puławy. Radni podjęli wtedy m.in. uchwałę dotyczącą udzielenia z budżetu Gminy Puławy pomocy finansowej dla Powiatu Puławskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2522L na odcinku drogi woj. 743 – Kol. Góra Puławska – Janowiec do […]

Nabór wniosków do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021

Informujemy, że od 19 kwietnia do 4 maja br. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach prowadzi nabór wniosków w Programie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021. Więcej szczegółów na stronie internetowej GOPS.

46. Kurier Gminy Puławy: Modernizacja i przebudowa przepompowni ścieków

Cztery przepompownie ścieków, które znajdują się w Gminie Puławy zostaną wkrótce zmodernizowane i przebudowane. Realizacja inwestycji zmniejszy ryzyko poważnej awarii sieci kanalizacyjnej. Modernizacja i przebudowa przepompowni ścieków w Gminie Puławy będzie kosztowała 450 057 zł. Prace wykona przedsiębiorstwo „MD INSTALACJE” Sp. z o.o. z Lublina. Firma złożyła najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym, do którego stanęło […]

46. Kurier Gminy Puławy: Dostawa lamp hybrydowych i solarnych oświetlenia drogowego

W ramach Funduszu Sołeckiego na 2021 r. Sołectwo Sadłowice – Kolonia Góra Puławska złożyło wniosek na zakup lamp hybrydowej i solarnej, a Sołectwo Smogorzów na zakup lampy hybrydowej. W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty na dostawy lamp oświetlenia drogowego wpłynęły 3 oferty. Najkorzystniejszą na kwotę łączną 33 210,00 zł złożyła firma „RE SOLAR ENERGY […]

46. Kurier Gminy Puławy: Budżet na 2021 r. uchwalony

11 grudnia 2020 r. odbyła się XIX sesja Rady Gminy Puławy. Podczas obrad, radni niemalże jednogłośnie przyjęli uchwałę budżetową na 2021 r. Dochody Gminy Puławy mają wynieść 65 995 529,62 zł, wydatki zaś 76 665 094,25 zł. Deficyt budżetowy wyniesie 10 669 564,63 zł. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu gminy w 2021 r. ma wynieść […]

46. Kurier Gminy Puławy: DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików)

Czasy dzieciństwa są szczególnie istotnym okresem w życiu człowieka. To czas, kiedy dziecko uczy się, przez pierwsze lata obserwuje, naśladuje najbliższych. To czas, kiedy tworzą się określone predyspozycje osobowościowe. Mały człowiek zdobywa zasoby, uczy się jak je wykorzystywać. Rodzina to miejsce, w którym dziecko powinno doświadczać bezpieczeństwa i bezgranicznej miłości. Kim jest dorosłe dziecko alkoholika? […]

46. Kurier Gminy Puławy: Utwardzenie drogi w Skokach płytami ażurowymi

Sołectwo Skoki jako przedsięwzięcie do realizacji z Funduszu Sołeckiego na 2021 r. wskazało wykonanie drogi z płyt ażurowych na działce nr 246. Zadanie to jest kontynuacją prac realizowanych nieprzerwanie od 2018 r. W odpowiedzi na publiczne zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie utwardzenia wpłynęły cztery oferty. Najkorzystniejszą złożyła firma Piotr Zdun Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowo […]

46. Kurier Gminy Puławy: Kolejny etap „Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Puławy”

Dobiega końca procedura przetargowa na wyłonienie wykonawców, którzy zrealizują termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Zarzeczu, budynku Publicznego Przedszkola w Gołębiu oraz budynku Urzędu Gminy Puławy. Prace we wszystkich obiektach powinny zakończyć się do 27 sierpnia 2021 r. W tegorocznym budżecie, na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Zarzeczu, Gmina Puławy zamierzała przeznaczyć 1 200 000 zł. […]

Wyniki Konkursu na Palmę i Pisankę Wielkanocną

W załączniku poniżej, przedstawiamy Państwu wyniki Konkursu na Palmę i Pisankę Wielkanocną. Jego organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury w Puławach z/s w Gołębiu. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom i laureatom. Wyniki Konkursu na Palmę i Pisankę Wielkanocną